PK SMSS Guide
Search
K

การลงชื่อเข้าใช้งาน

การเข้าถึงระบบ และการลงชื่อเข้าใช้งาน

วิธีเข้าใช้งานระบบ SMSS โรงเรียนภูเขียว

วิธีที่ 1 เข้าผ่าน UR

เข้าผ่าน URL smss.phukhieo.ac.th

วิธีที่ 2 เข้่าผ่านเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว

  1. 1.
    เปิดเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว phukhieo.ac.th
  2. 2.
    คลิกที่เมนู SMSS

การเข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานครั้งแรก Username และ Password คือ รหัสประชาชน