PK SMSS Guide
Search…
⌃K

การขอใช้ยานพาหนะ

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ยานพาหนะในระบบ SMSS สามารถดูได้ที่ลิงก์ https://smss.phukhieo.ac.th/modules/car/manual/car.pdf หรือทำตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2 ชี้เมาส์ที่เมนูู บริหารทั่วไป แล้วเลือกเมนู ยานพาหนะ
ขั้นตอนที่ 3 ชี้เมาส์ที่เมนูู ขอใช้ยานพาหนะ แล้วเลือกเมนู ขอใช้รถราชการ
ขั้นตอนที่ 4 ระบุรายละเอียดต่าง ๆ แล้วกดตกลง